Producenci

Aktualne promocje

Komputer Tracer AMD 2x3,0GHz 4GB 250GB HDD HDMI
Komputer Tracer AMD 2x3,0GHz 4GB 250GB HDD HDMI
349,00 zł 300,00 zł
szt.
HP EliteBook 8460p i5-2520M 8GB NOWY SSD 120GB WIN7
HP EliteBook 8460p i5-2520M 8GB NOWY SSD 120GB WIN7
599,00 zł 549,00 zł
szt.
ROUTER TP-LINK ARCHER C20 AC750
ROUTER TP-LINK ARCHER C20 AC750
119,00 zł 105,00 zł
szt.
Monitor Samsung S24A300B FullHD LED
Monitor Samsung S24A300B FullHD LED
349,00 zł 249,00 zł
szt.
HP ProBook 6460b i3-2310M 4GB DDR3 320GB WIN7
HP ProBook 6460b i3-2310M 4GB DDR3 320GB WIN7
449,00 zł 349,00 zł
szt.
Monitor Samsung S24C450M LCD monitor FullHD 24 LED
Monitor Samsung S24C450M LCD monitor FullHD 24 LED
349,00 zł 259,00 zł
szt.
AiO Acer Veriton Z410G 22' 4x2,5GHz 4GB 320GB WIN7
AiO Acer Veriton Z410G 22' 4x2,5GHz 4GB 320GB WIN7
458,10 zł 399,00 zł
szt.
Polityka prywatności

Mając na uwadze konstytucyjne prawa każdego obywatela Rzeczypospolitej Polskiej:
KONSTYTUCJA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ (ART. 47, 51):

(art. 47.)

Każdy ma prawo do ochrony życia prywatnego, rodzinnego, czci i dobrego imienia oraz do
decydowania o swoim życiu osobistym.

(art. 51.)

1. Nikt nie może być obowiązany inaczej niż na podstawie ustawy do ujawniania informacji
dotyczących jego osoby.
2. Władze publiczne nie mogą pozyskiwać, gromadzić i udostępniać innych informacji o
obywatelach niż niezbędne w demokratycznym państwie prawnym.
3. Każdy ma prawo dostępu do dotyczących go urzędowych dokumentów i zbiorów danych.
Ograniczenie tego prawa może określić ustawa.
4. Każdy ma prawo do żądania sprostowania oraz usunięcia informacji nieprawdziwych,
niepełnych lub zebranych w sposób sprzeczny z ustawą.
5. Zasady i tryb gromadzenia oraz udostępniania informacji określa ustawa.
Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Z 2014 r.,
poz. 1182 ze zm.), art. 36 w/w ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych, administrator danych osobowych zobowiązany jest do zapewnienia ochrony
przetwarzanych danych osobowych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym,
zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą,
utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. Jakość zapewnianej ochrony powinna być
odpowiednia do zagrożeń oraz kategorii danych nią objętych. Ponadto zgodnie z art. 38
ustawy administrator danych zobowiązany jest zapewnić kontrolę nad tym, jakie dane
osobowe, kiedy i przez kogo zostały do zbioru wprowadzone oraz komu są przekazywane.
Biorąc pod uwagę te konstytucyjne i ustawowe obowiązki wprowadzamy następujący zestaw
procedur i rozwiązań, stanowiący Politykę bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych
niniejszego Sklepu internetowego.

Rozdział 1
Postanowienia ogólne

§ 1. Ilekroć w Polityce jest mowa o:
1) ustawie – rozumie się przez to ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (Dz.U. z 2014 r., poz. 1182 ze zm.);
2) danych osobowych – Art. 6. ustawy: rozumie się przez to wszelkie informacje dotyczące
zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej; osobą możliwą do
zidentyfikowania jest osoba, której tożsamość można określić bezpośrednio lub
pośrednio, w szczególności przez powołanie się na numer identyfikacyjny albo jeden lub
kilka specyficznych czynników określających jej cechy fizyczne, fizjologiczne,
umysłowe, ekonomiczne, kulturowe lub społeczne; informacji nie uważa się za
umożliwiającą określenie tożsamości osoby, jeżeli wymagałoby to nadmiernych kosztów,
czasu lub działań;

3
3) zbiorze danych – Art. 7. ustawy: rozumie się przez to każdy posiadający strukturę
zestaw danych o charakterze osobowym, dostępnych według określonych kryteriów,
niezależnie od tego, czy zestaw ten jest rozproszony lub podzielony funkcjonalnie;
4) przetwarzaniu danych – Art. 7. ustawy: rozumie się przez to jakiekolwiek operacje
wykonywane na danych osobowych, takie jak zbieranie, utrwalanie, przechowywanie,
opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie, a zwłaszcza te, które wykonuje
się w systemach informatycznych;
5) systemie informatycznym – Art. 7. ustawy: rozumie się przez to zespół
współpracujących ze sobą urządzeń, programów, procedur przetwarzania informacji i
narzędzi programowych zastosowanych w celu przetwarzania danych;
6) zabezpieczeniu danych w systemie informatycznym – Art. 7. ustawy: rozumie się
przez to wdrożenie i eksploatację stosownych środków technicznych i organizacyjnych
zapewniających ochronę danych przed ich nieuprawnionym przetwarzaniem;
7) usuwaniu danych – Art. 7. ustawy: rozumie się przez to zniszczenie danych osobowych
lub taką ich modyfikację, która nie pozwoli na ustalenie tożsamości osoby, której dane
dotyczą;
8) administratorze danych – Art. 7. ustawy: rozumie się przez to organ, jednostkę
organizacyjną, podmiot lub osobę, decydujące o celach i środkach przetwarzania danych
osobowych;
9) zgodzie osoby, której dane dotyczą – Art. 7. ustawy: rozumie się przez to oświadczenie
woli, którego treścią jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych tego, kto składa
oświadczenie; zgoda nie może być domniemana lub dorozumiana z oświadczenia woli o
innej treści; zgoda może być odwołana w każdym czasie;
10) odbiorcy danych – rozumie się przez to każdego, komu udostępnia się dane osobowe, z
wyłączeniem osoby, której dane dotyczą, osoby upoważnionej do przetwarzania danych,
przedstawiciela, o którym mowa w art. 31a ustawy, podmiotu, o którym mowa w art. 31
ustawy, organów państwowych lub organów samorządu terytorialnego, którym dane są
udostępniane w związku z prowadzonym postępowaniem;
11) państwie trzecim – rozumie się przez to państwo nienależące do Europejskiego Obszaru
Gospodarczego (ang. European Economic Area, EEA) – strefa wolnego handlu i Wspólny
Rynek.
12) obszarze przetwarzania danych – zgodnie z ustawą, przetwarzaniem danych
osobowych nazywamy jakiekolwiek operacje wykonywane na danych osobowych, takie
jak: zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i
usuwanie, a zwłaszcza te, które wykonuje się w systemach informatycznych. W związku
z powyższym, określanie obszaru pomieszczeń, w którym przetwarzane są dane osobowe,
powinno obejmować zarówno te miejsca, w których wykonuje się operacje na nich
(wpisuje, modyfikuje, kopiuje), jak również te, gdzie przechowuje się wszelkie nośniki
informacji zawierające dane osobowe (szafy z dokumentacją papierową bądź
komputerowymi nośnikami informacji z kopiami zapasowymi danych, stacje
komputerowe, serwery i inne urządzenia komputerowe, jak np. macierze dyskowe, na
których dane osobowe są przetwarzane na bieżąco). Zgodnie z treścią § 4 punkt 1
rozporządzenia miejsce przetwarzania danych osobowych powinno być określone
poprzez wskazanie budynków, pomieszczeń lub części pomieszczeń, w których
przetwarza się dane osobowe.
13) wykazie zbiorów – należy przez to rozumieć wykaz zbiorów danych osobowych wraz ze
wskazaniem programów zastosowanych do przetwarzania tych danych;

4
14) opisie struktury zbiorów – należy przez to rozumieć opis struktury zbiorów danych
wskazujący zawartość poszczególnych pól informacyjnych i powiązania między nimi;
15) opis struktury zbiorów – danych wskazujący zawartość poszczególnych pól
informacyjnych i powiązania między nimi;
16) opisie przepływu danych – należy przez to rozumieć opis sposobu przepływu danych
pomiędzy poszczególnymi systemami informatycznymi;
17) środkach technicznych i organizacyjnych – należy przez to rozumieć środki techniczne
i organizacyjne niezbędne dla zapewnienia poufności, integralności i rozliczalności
przetwarzanych danych osobowych.

Rozdział 2
Administrator danych

§ 2. Administrator danych zobowiązany jest do podjęcia i wdrożenia następujących działań
aby zapewnić pełną i całkowitą, niezbędną ochronę przetwarzanych zbiorów osobowych
Klientów Sklepu internetowego:
1) wdrożyć niniejszą Politykę bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych oraz
Instrukcję zarządzania systemem informatycznym przetwarzającym dane osobowe;
2) upoważniać i cofać upoważnienia do przetwarzania danych osobowych osobom, które
mają te dane przetwarzać, mają z nich korzystać na podstawie upoważnienia do
przetwarzania danych osobowych w systemie informatycznym lub w zbiorze (załącznik
nr 1);
3) prowadzić jasny i rzetelny wykaz osób upoważnionych do przetwarzania danych
osobowych, dbać by osoby upoważnione kierowały się najwyższymi standardami
ochrony prywatności, dbać by wykaz był aktualny i zawsze zgodny z prawdą (załącznik
nr 2);
4) prowadzić wykaz obszarów przetwarzania danych osobowych (załącznik nr 3);
5) prowadzić wykaz zbiorów danych osobowych Sklepu internetowego (załącznik nr 4);
6) prowadzić opis struktury zbiorów (załącznik nr 5);
7) prowadzić opis sposobu przepływu danych osobowych pomiędzy programami, środkami
zarządzającymi tymi danymi (załącznik nr 6);
8) zgłaszać Generalnemu Inspektorowi Danych Osobowych (GIODO) wszystkie zbiory
danych z których korzysta Sklep internetowy, a podlegające obowiązkowi rejestracji oraz
informować (GIODO) o każdej zmianie jaka w nich nastąpi niezwłocznie, nie później
jednak niż w ciągu 30 dni od nastąpienia takiej zmiany.

Rozdział 3

Środki techniczne i organizacyjne

§ 3. W celu ochrony danych spełniono wymogi, o których mowa w art. 36–39 ustawy:
a) Administrator danych sam wykonuje czynności administratora bezpieczeństwa
informacji;
b) Do przetwarzania danych zostały dopuszczone wyłącznie osoby posiadające
upoważnienie nadane przez administratora danych;

5
c) Prowadzona jest ewidencja osób upoważnionych do przetwarzania danych;
d) Została opracowana i wdrożona Polityka bezpieczeństwa;
e) Została opracowana i wdrożona Instrukcja zarządzania systemem informatycznym.
§ 4. W celu ochrony danych osobowych stosuje się następujące środki ochrony fizycznej
danych osobowych:
a) Zbiory danych osobowych w formie papierowej przechowywane są w zamkniętej
metalowej szafie.
b) Zbiór danych osobowych przechowywany jest w pomieszczeniu zabezpieczonym
drzwiami zwykłymi (niewzmacnianymi, nie przeciwpożarowymi).
c) Dokumenty zawierające dane osobowe po ustaniu przydatności są niszczone w sposób
mechaniczny za pomocą niszczarek dokumentów.

§ 5. W celu ochrony danych osobowych stosuje się następujące środki sprzętowe
infrastruktury informatycznej i telekomunikacyjnej:
a) Komputer służący do przetwarzania danych osobowych nie jest połączony z lokalną
siecią komputerową.
b) Dostęp do systemu operacyjnego komputera, w którym przetwarzane są dane osobowe
zabezpieczony jest za pomocą procesu uwierzytelnienia z wykorzystaniem
identyfikatora użytkownika oraz hasła.
c) Zastosowano środki uniemożliwiające wykonywanie nieautoryzowanych kopii danych
osobowych przetwarzanych przy użyciu systemów informatycznych.
d) Zastosowano środki kryptograficznej ochrony danych dla danych osobowych
przekazywanych drogą teletransmisji.
e) Dostęp do środków teletransmisji zabezpieczono za pomocą mechanizmów
uwierzytelnienia.
f) Zastosowano środki ochrony przed szkodliwym oprogramowaniem takim, jak np.
robaki, wirusy, konie trojańskie, rootkity.
g) Użyto system Firewall do ochrony dostępu do sieci komputerowej.

§ 6. Środki ochrony w ramach narzędzi programowych i baz danych:
a) Zastosowano środki umożliwiające określenie praw dostępu do wskazanego zakresu
danych w ramach przetwarzanego zbioru danych osobowych.

6
b) Dostęp do zbioru danych osobowych wymaga uwierzytelnienia z wykorzystaniem
identyfikatora użytkownika oraz hasła.
c) Zastosowano systemowe środki pozwalające na określenie odpowiednich praw
dostępu do zasobów informatycznych, w tym zbiorów danych osobowych dla
poszczególnych użytkowników systemu informatycznego.
d) Zastosowano kryptograficzne środki ochrony danych osobowych.
e) Zainstalowano wygaszacze ekranów na stanowiskach, na których przetwarzane są
dane osobowe.
f) Zastosowano mechanizm automatycznej blokady dostępu do systemu
informatycznego służącego do przetwarzania danych osobowych w przypadku
dłuższej nieaktywności pracy użytkownika.

§ 7. Środki organizacyjne:
a) Osoby zatrudnione przy przetwarzaniu danych zostały zaznajomione z przepisami
dotyczącymi ochrony danych osobowych.
b) Przeszkolono osoby zatrudnione przy przetwarzaniu danych osobowych w zakresie
zabezpieczeń systemu informatycznego.
c) Osoby zatrudnione przy przetwarzaniu danych osobowych obowiązane zostały do
zachowania ich w tajemnicy.
d) Monitory komputerów, na których przetwarzane są dane osobowe ustawione są w
sposób uniemożliwiający wgląd osobom postronnym w przetwarzane dane.
e) Kopie zapasowe zbioru danych osobowych przechowywane są w innym
pomieszczeniu niż to, w którym znajduje się serwer, na którym dane osobowe
przetwarzane są na bieżąco.

Rozdział 4
Postanowienia końcowe

§ 8. Polityka bezpieczeństwa jest bezwzględnie przestrzegana przez osoby upoważnione do
przetwarzania danych osobowych, a nad jej przestrzeganiem czuwa administrator danych
osobowych. Osoby upoważnione zostały w sposób prawidłowy i wyczerpujący
poinformowane o prawach i obowiązkach na nich ciążących ze szczególnym uwzględnieniem
prywatności osób, których dane te dotyczą a która jest zagwarantowana przez Konstytucję,
przepisy prawa i niniejszą Politykę Bezpieczeństwa.
§ 9. Administrator danych może w drodze umowy zawartej na piśmie tj. umowy o
powierzeniu przetwarzania danych osobowych, powierzyć przetwarzanie danych innemu
podmiotowi, który również zobowiązuje się do należytej i prawidłowej ochrony danych i

7
prywatności osób, które zbiory te dotyczą. Podmiot ten może przetwarzać dane i informacje
wyłącznie w zakresie niezbędnym dla realizacji swoich usług (na jakie zostały mu
powierzone dane osobowe) i usług Sklepu internetowego, przewidzianym w umowie oraz jest
obowiązany przed rozpoczęciem przetwarzania danych podjąć środki zabezpieczające zbiór
danych o których mowa w art. 36–39 ustawy oraz spełnić wymagania określone w
przepisach, o których mowa w art. 39a ustawy. Odpowiedzialność podmiotu, o którym mowa
wyżej jest taka sama jak administratora danych w zakresie powierzonych mu obowiązków. Za
nieprzestrzeganie przepisów oraz polityki, odpowiedzialność ciąży na administratorze
danych, co nie wyłącza odpowiedzialności podmiotu, który zawarł umowę o powierzeniu
przetwarzania danych osobowych, za przetwarzanie danych niezgodnie z tą umową, w sposób
wadliwy i niezapewniający należytej ochrony w myśl Konstytucja Rzeczypospolitej
Polskiej i ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz innych
przepisów prawa.
§ 10. Polityka bezpieczeństwa wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia jej przez
administratora danych.

 
Polityka plików cookies
 
Polityka plików “cookies” serwisu Sprzetowo.pl
1. Poprzez piki “cookies” należy rozumieć dane informatyczne przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników, przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. W szczególności są to pliki tekstowe, zawierające nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
2. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
3. Pliki cookies przeznaczone są do korzystania ze stron serwisu. Operator wykorzystuje te pliki do: a) możliwości logowania i utrzymywania sesji użytkownika na każdej kolejnej stronie serwisu b) dopasowania zawartości strony internetowej do indywidualnych preferencji użytkownika, przede wszystkim pliki te rozpoznają jego urządzenie, aby zgodnie z jego preferencjami wyświetlić stronę c) do tworzenia anonimowych statystyk z wyłączeniem możliwości identyfikacji użytkownika.
4. Pliki cookies wykorzystywane przez partnerów operatora strony internetowej, w tym w szczególności użytkowników strony internetowej, podlegają ich własnej polityce prywatności.
5. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi - ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego
6. Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika. Ustawienia te mogą zostać zmienione przez Użytkownika w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę “cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenia użytkownika.
7. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Przykładowe opcje edytowania w popularnych przeglądarkach: - Mozilla Firefox: www.support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka - Internet Explorer: www.support.microsoft.com/kb/278835/pl - Google Chrome: www.support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647 - Safari: www.safari.helpmax.net/pl/oszczedzanie-czasu/blokowanie-zawartosci/
8. Operator Serwisu informuje, że zmiany ustawień w przeglądarce internetowej użytkownika mogą uniemożliwić poprawne działanie Stron Internetowych.
Newsletter
Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl